Inleiding


Naam:
Betrustplaats: (Adres):
Pantkode (Postkode):
Huis Gesprekswenser Nutten (Nummer):
Mobiele Gesprekswenser Nutten:
Zilveren Kruis Verzekerings Nutten:
Burger Servie Nutten:
Verwekkings Plaats:
Verwekkings Daarnuu (Datum):
Soosyale Status:
Bankrekening Nutten:
IN- Postbak:


Gever Ganzevlam (Govert Giezeman)
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam - West
020- 6832512
06- 83332404
213967601
130490258
Den Haag - Nederlan
28 Mei 1964 19:30 - 55 Yēidaren (Jaren aut)
Alleenwonende
NL07 ABNA 0846 5533 84
g.giezeman@chello.nl

Gever Ganzevlam

Bēigewerkt op 15-1-2021

Deze zieplek is gemaakt vôr Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen dôr yāu vinger op een menuu te leggen tot dat menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik ye de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de tekst te vergroten, en te verkleinen, zodat de tekst mooi te lezen valt. mit de Home- toets skrolt de pagingná omhoog, en mit de End- toets gaa ye naar det laatste van de Pagingná. Mit Alt- ← naar langs (Links) gaa ye terug naar de vôrige pagingná. Mit pēil- toetsen (en Page Up, en Page Down) schuif ye det beel in de gewenste richting (Klik mit de muis op det scherm als dit niet gebeurt), en omhoog en omlaag mit det muiswiel beweegt de tekst omhoog, en omlaag. Mit F11 wissel ye paf tussen det volledige scherm, en mit randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een wôr in de tekst. Klikken in det balkmenuu, op de laagste trap in de boom, heeft det goetgewilde, dat de bovenste uit det buiterst rechtse venster verschēint.Det doel van deze zieplek (Websight) is om ziedereen, die blik spreek lover blēis geschriften, een mogeluikrēin te bieden, om ze toer te lezen, zonder dat blik hen steets bergen padiēries hoef te geven. Deze zieplek geeft een loverzicht van Blēizelf, de Nederlanse Taal, Blēis Getelsinsyaallovie, de Pafgeleide redehahaa's, en Staatsgedachtes van blēi. Dit wort hallemaal in 3 talen gebracht. Klik helemaal rechts op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze tekst te lezen, of op de 'Nedurlansu Taal', om de tekst te lezen in Gevers Nieuwe Nedurlans. De aanduiding "Gevers Gedeelde wortal" spreekt lover een wortal (Wereld). In det laatste (Einde) van det Aanduidingen loverzicht wort dit begrip wortal genoemt als aanduiding van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug mit Alt- pēil naar links.

Blik heet Gever Ganzevlam, en blik hep sins 1991 een uitkering vôr nietgoetzose (Psychose).Toen woonde blik nog in Amsterdam Zuit- Oost, maar sins November 1993 woon blik in Amsterdam Aut- West en dat bevalt me veel beter. Blēis moeder woont 2 Rooisen (10 Minuten) fietsen verder in Amsterdam- Zuit, waar blik vanzelfsprekent veelmalig even langs gaa vôr wat gezelschap, en wat gepraat. Sins 1995 waans blik begonnen op te schrēiven, wat blik nog wist van blēis 4 yēidaren Meganieká (Natuurkunde) studeren uit blēis yeug. Blik maakte blēis eerste leisen mit det ABCD- nettenreekszierēi erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterke zelfbelen (Sterrenbeelden) kregen hun plaats langs det ABCD- Nettenzierēi, en Ram begint bēi N (ν, wat eruit ziet als het sinsyaal van Ram, en ookwel Nuu in det Grieks heet), zodat Stier bēi de O valt, wat lēikt op det sinsyaal vôr stier; Een Sierkant (Cirkel). Ook det atoomnuttenleis, ook wel det periodieke siesteem genoemt, hat rēins plaats langs de 36 zinnen lange getellenrechte. Det atoomnummerleis, uit de scheikunde, omvatte in blēis yeug 103 raaidets (Elementen → Items → Aaidets), en nuu omvat de leis 118 raaidets, en al gau wert blēis leis 144 regels groot. Blik plaatste Getelnamen (Eenheden), mit Schalen (Mates) langs een getellenrechte, en kreeg zoo vôr det eerst de Fraag welk Vlamschap (Diemenzie) boven de ander hôrde, want een hoger Vlamschap maakt gebruik van de bekentrēin van de lagere Vlamschappen. Deze eerste pogingen waansen te vinden onder de kop, of aanduiding, Konstantes in det Getelsinsyaallovie balkmenuu. Dit is stuitgegroeit tot een vlamschappenleis van 12 Grootsen (Grossen) groot, mit 42 getellen onder 1, die blik in 6 gelēike delen op deze zieplek hep staan. Vôr blēi geeft det kontext bēi schalen, of ervôrwôren, die dievlamdaar noemt. Zie det Vlamschappenleis menuu onder det Getelsinsyaallovie balkmenuu.


Blik waans 52, en hep geen vriendin, of koondaren. Blik hep ook nooit schulden gekregen (Gehad) behalve blēis studiebeurs, die blēis vader vôr me betaalt heeft, toen blik die moest terugbetalen. Blik hep nooit det dieplomá gehaalt van blēis Meganieká studie. In 1998 waans blik bēi Mentrum opgenomen, omdat blik veel rontliep dôr de stat, en al 3 maal blēis huur niet betaalt hat dat yēidaar. Toen blik geen kontact zocht mit de woningbauvereniging, omdat blēis deur ingebeukt was, waans blik opgepakt dôr buurhalieden, en in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Blik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Blik moest in die teit 2 kwieken bedelen per maan, om te blēiven eten. Blik zocht ook naar lege flessen dôr de hele stat. In 1998 wert blik opgenomen bēi Mentrum Veryauwert- West en kreeg blik Antie- nietgoetzose (Antie- Psiegotische) metziekbaatdit. Blēis vader heeft toen blēis schult bēi de woningbauvereniging betaalt, en blēi een teit geholpen, dôr de huur vôr blēi te betalen, en blēi een yēidaar lang op zondag te bezoeken. Blēis vader is pieloot gestennen bēi KLM, en heeft een flink pensyoenbedrag per maan. Toen waans blik bēi een uitzentburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie (Catering- service) van KLM, en verdiende toen 2800 Guldens per maanbaan. Toen kon blēis vader stoppen mit blēis huur betalen, en waans blik in meerdere banen terecht gekomen. Zie blēis Loopbanenleis (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerste balkmenuu Van Blēi.

Blik wil verder geen gelt noemen, maar blik waans sins 2004 gestopt mit werken, en met vrēiwiligerswerk begonnen, naa een tweede opname bēi Mentrum. Blik speelde 9 yēidaren in een bent in det Mentrum, en hep 7 yēidaren eens per kwiek getennist in det Mentrum. Daarnaast deet blik 2 a 3 Lichtranten (Ochtenden) per kwiek aan verhuizen, of klussen, bēi det Dagzyievieteiden Centrum (DAC). Dat is lovergegaan in werken op een zorgboerderēi bēi de Amstel, maar naa 2 yēidaren hat blik daar genoeg van, en waans blik weer gaan verhuizen bēi HVO Querido in de Bēilmer tot Oogstzie (Augustus) 2013. Blik waans, in Oktober 2011, toen blik lichter versuffende metziekbaatdit kreeg, begonnen met eens per kwiek te voetballen in det Vondelpark. In September 2013 waans blik mit werken gestopt, omdat de begeleider waar blik op gestelt was, naa 2 yēidaarlaatststellers, ontslagen wert. Blik waans deurrecht (Direct) begonnen bēi Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbēi blēis huis in Amsterdam- West. Blik hep daar 3 yēidaren gewerkt, en waans in Oogstmaanbanie (Augustus) 2016 gestopt. Blik stont daar 1 yēidaar zocher een infoo- balie, en de laatste 2 yēidaar zocher de kassaa, maar blik wert slecht betaalt, en hat weinig aanspraak.

Blik hep een rēibeweis BE, een zeilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo, en een vrēise bant in Koreaans karate, gehaalt, allemaal vôr blēis 16de yēidaar. Blik stopte toen met zieder kwiekent blēis moeder bezoeken, zoals blik gedaan hat vanpaf blēis 9de yēidaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep blik volliebal gespeelt, en een paar yēidaren zaalvoetbal. Blik hep, vanpaf blēis 17de, in een Reghae, en Skaa, of Klepzoalsdie (Rapsodie) bent, saxofoon gespeelt mit buurlieden. Blik hep blēis gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook blēis propeduitwaansen (Propeduise) Natuurkunde, of Meganieká in een keer gehaalt. Toen waans blik in een studentenflet gaan wonen, als 19-yēidarige. Blik vont een leuke bent mit lieden, die in de flet woonden, en blik waans mit ze op vakantie gestennen deur Spanye (Môria) mit een gekochene 2de hans otoo. Blik waans in die teit ook naar Zuit- Amerieká gestennen mit een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op blēis studentenflet op de gang woonde. Det stonts maar 3 kwieken (Weken), maar toch lang genoeg, om me det begin van det 3de yēidaar te laten missen. Ront die teit wert blēis yazangsklozenplaat (Geboorte- Hôroskoop) uitgelegt dôr een hewellever genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat vaaszieneerde me geweldig. Blik hep veel Hewelloofse boeken gelezen, en Yazang- klozenplaten gemaakt van al blēis vrienden, en kennissen. Sins 2010 bezit blik een klozenplaat Kodemok (Programmá), wat klozenplaten tekent, en bewaart. Blik hep vrēi lang tekst gemaakt op de pompyoeter mit zo'n ēigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon blik det niet draaiende krēigen. Vôr uitleg lover blēis huidige viezie op hewellevie, zie det hewellevie- menuu onder det Pafgeleide Redehahaas balkmenuu

Blik waans, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kantyee (Kassier), een Geennep- roker, een nederkopiëerder (Daunloder), een verziewellaar (Verzamelaar) een nietzoovreemt (Schietzofreen), een saxofonist, en voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurvlam (Buurman), een Amsterdammer, en een schrēiver. Meer lover wat blik allemaal behôr te doen is te vinden in det Liedentaalse Strevens- menuu onder det Van blēi balkmenuu.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze zieplek mag ye gebruiken. Blik hef geen Copyright- of bietsyoes- gelt vôr al deze tekst, maar blik wil wel genoemt worden als bedenker, zodat blik enige roem vergaar in dit leven. Blik leef al sins zieders heugenis van een uitkering, en blik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Loverigens denk blik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikrēin is. Dit waansen de alveryauwerde gedachtes lover getellen, en schalen (Mates), mit alle bēizaken, die daarbēi hôren, zoals Prēisdare Spullen, en Watergebeurens. Zie det Aanduidingen Loverzicht- menuu onder Getelsinsyaallovie hiervôr.