Stoppen met de Hepsaait Goofs Gedeelde Werelt

Ik ben genootzaakt te stoppen met schreijven in meijn huis, omdat ik te gestoort ben in meijn wonen in de hooftstaat van Nederlant door perzonen uit Londen, en ook van de BBC zelf, die meij vanaf andere huizen storen op meijn droomscherm, en ook de wiltste, nooit ophefbare, aanfragen doen op meijn liggaam, wat meijn teit niet te genieten maakt met giegantische peijnen de hele dag door. Dit gebeurt iedere dag, terweil ik gewenste zaken schreijf voor meijn lantgenoten, zoals hernoemingen van woorden, en klankgeweis schreijven van het Nederlants, Hewellovie hernoemen en generaliezeringen hierin duideluik maken.

Ik kan zelfs niet verder met schreijven op klatblok, omdat de pagingná niet kompleet afgeschreven mag worden van de Nezen uit (Londen, Spanje, Egypte, Iraan, Japan, en) Shienaa, want dat is het lant met veel emiegranten de laatste 3000 yaar! Emiegranten uit andere landen zeijn nooit een lang leven beschoren, want ze worden, door de daar al wonende Shienezen, opgejaagt, vervolgt, gestoort, en gedoot, tenzei ze teruggaan naar hun eigen lant.

Ik kan nuu al 20 maanden amper iets doen aan meijn hepsaait, Goofs Gedeelde Werelt, en hep 24 maanden niets kunnen uitprinten, door storingen van de Printer, zodat het lezen van meijn eigen geschreven stukken amper mogeluik was, door storingen aan te fragen met een kontrole- apparaat voor electronische apparaten, zonder ooit een beschuldiging tegen meij te noemen, en zeij gebruiken zulke nare aanfragen, die duideluik doen denken aan ongewenst zeijn in yauw huis bei de Kwalieteitsbeurten gevers (Rascismegevers), en dat ye moet begreijpen, dat ye moet verhuizen uit ye woning, omdat ye kwaat hept gedaan, terweil dat tiepvief iets is voor Oosterse Inmietranten. Maar verhuizen is in meijn geval onmogeluik, door geltgebrek, en geen niew huis zoeken, of perspectief hebben om het beter te hebben in een niew huis.

Ik woon hier 25 yaar, en hep geen slechte reputatie hier, terweil ik iedere morgen weggeyaagt wort uit meijn huis. Zeij noemen zeker niet eens ene beschuldiging tegen meij, want zeij kunnen meijn naam niet noemen, en hebben meij nog nooit beschreven, wat proyectie inkludeert in hun verhaal over meij, en iedereen die zeij klemen te kennen.Naam:
Adres:
Postkode:
Huis Meijngesprekswens nummer:
Mobiele Meijngesprekswens nummer:
Zilveren Kruis Verzekerings nummer:
Burger Servie nummer:
Geboorte Plaats:
Geboorte Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening nummer:
IN- Postbak:


Govert Ganzeman
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam (West)
020- 6832512
06- 38209521
213967601
130490258
Den Haag   (Nederlant)
28 mei 1964 19:30 (54 yaar)
Ongehuuwt
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl


Goeiert Ganzeman

Beigewerkt op 11 Mei 2018